ANDORRA LA VELLA 2. Quines rendes estan subjectes a l’IRPF? Les rendes gravades per l’IRPF es qualifiquen i quantifiquen d’acord amb el seu origen i naturalesa. 2.1 RENDES DEL TREBALL Totes les contraprestacions derivades d’una relació laboral (ex.: sous i salaris). 2.2 RENDES DEL CAPITAL IMMOBILIARI Rendes que derivin de l’explotació de béns immobles o de drets sobre aquests béns (ex.: lloguer d’immobles). 2.3 RENDES D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES ( NO VARIA ) Les mateixes rendes que fins a l’any 2014 han estat gravades per l’impost sobre les activitats econòmiques (ex.: activitats empresarials o professionals i administradors). 2.4 RENDES DEL CAPITAL MOBILIARI Rendes que derivin d’elements patrimonials, béns o drets que no tinguin la consideració de béns immobles (ex.: interessos i rendiments d’assegurances). 2.5 GUANYS I PÈRDUES DE CAPITAL Rendiments derivats de l’alteració de la seva composició patrimonial. Resten fora de l’àmbit d’aplicació de l’IRPF les adquisicions a títol gratuït (herències, donacions), així com les rendes derivades de les transmissions de béns immobles que quedin gravades per l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries meritat a Andorra. (NO VARIA) 3. Quins elements determinen la tributació? Hi ha les reduccions següents de la base de tributació:

2. Quines rendes estan subjectes a l’IRPF? Les rendes gravades per l’IRPF es qualifiquen i quantifiquen d’acord amb el seu origen i naturalesa. 2.1 RENDES DEL TREBALL Totes les contraprestacions derivades d’una relació laboral (ex.: sous i salaris). 2.2 RENDES DEL CAPITAL IMMOBILIARI Rendes que derivin de l’explotació de béns immobles o de drets sobre aquests béns (ex.: lloguer d’immobles). 2.3 RENDES D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES ( NO VARIA ) Les mateixes rendes que fins a l’any 2014 han estat gravades per l’impost sobre les activitats econòmiques (ex.: activitats empresarials o professionals i administradors). 2.4 RENDES DEL CAPITAL MOBILIARI Rendes que derivin d’elements patrimonials, béns o drets que no tinguin la consideració de béns immobles (ex.: interessos i rendiments d’assegurances). 2.5 GUANYS I PÈRDUES DE CAPITAL Rendiments derivats de l’alteració de la seva composició patrimonial. Resten fora de l’àmbit d’aplicació de l’IRPF les adquisicions a títol gratuït (herències, donacions), així com les rendes derivades de les transmissions de béns immobles que quedin gravades per l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries meritat a Andorra. (NO VARIA) 3. Quins elements determinen la tributació? Hi ha les reduccions següents de la base de tributació:

2. Quines rendes estan subjectes a l’IRPF?

Les rendes gravades per l’IRPF es qualifiquen i quantifiquen d’acord amb el seu origen i naturalesa.

2.1 RENDES DEL TREBALL
Totes les contraprestacions derivades d’una relació laboral (ex.: sous i salaris).

2.2 RENDES DEL CAPITAL IMMOBILIARI
Rendes que derivin de l’explotació de béns immobles o de drets sobre aquests béns (ex.: lloguer d’immobles).

2.3 RENDES D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES ( NO VARIA )
Les mateixes rendes que fins a l’any 2014 han estat gravades per l’impost sobre les activitats econòmiques (ex.: activitats empresarials o professionals i administradors).

2.4 RENDES DEL CAPITAL MOBILIARI
Rendes que derivin d’elements patrimonials, béns o drets que no tinguin la consideració de béns immobles (ex.: interessos i rendiments d’assegurances).

2.5 GUANYS I PÈRDUES DE CAPITAL
Rendiments derivats de l’alteració de la seva composició patrimonial.
Resten fora de l’àmbit d’aplicació de l’IRPF les adquisicions a títol gratuït (herències, donacions), així com les rendes derivades de les transmissions de béns immobles que quedin gravades per l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries meritat a Andorra. (NO VARIA)

3. Quins elements determinen la tributació?

Hi ha les reduccions següents de la base de tributació: