Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

Andorra Telecom preveu un 2,8% menys d’ingressos per itinerància

Andorra Telecom preveu un 2,8% menys d’ingressos per itinerància

Andorra Telecom preveu un 2,8% menys d’ingressos per itinerància

Andorra Telecom preveu una caiguda de mig milió d’euros dels ingressos per itinerància de cara al 2023, que estima que seran de 18,8 milions, un 2,8% menys que els que espera ingressar aquest 2022. Així es posa de manifest al pressupost per a l’any vinent de la companyia entrat a tràmit parlamentari al Consell General, uns comptes que s’eleven fins als 93,8 milions d’euros, fet que suposa una disminució de 4,8 milions (4,8%) de les dotacions previstes per aquest any.

La societat pública, que recorda que els ingressos per roaming han anat davallant de forma progressiva des de l’any 2016, quan es va assolir la màxima xifra de negoci amb 49,8 milions d’euros, atribueix aquest nou descens a l’evolució de preus d’interconnexió en el sector, si bé assegura que la davallada es “compensa parcialment” amb la bona evolució del negoci domèstic, sobretot per l’increment d’accessos FTTH, connexions d’Internet i línies de telefonia mòbil pel creixement de llars i població del país, que han de compensar a la vegada “el previsible descens de la telefonia fixa”.

Així, i comptabilitzant els procedents del roaming, Andorra Telecom estima uns ingressos corrents de 81,1 milions d’euros per a l’any vinent, 1,7 milions més (2,1%) respecte al pressupostat per a aquest exercici. Es preveu que el negoci domèstic augmenti en 2,4 milions (4%) i aporti fins a 62 milions d’euros, el 77% de la xifra de negoci total, a la vegada que s’espera ingressar 200.000 euros procedents dels rendiments de les inversions financeres. Els 12,8 milions que faltarien per completar el pressupost corresponen a la incorporació de romanents de tresoreria.

Quant al capítol de despeses, Andorra Telecom preveu per a l’any vinent unes despeses de funcionament de 44,4 milions d’euros, 1,8 milions més (4,3%) que les estimades pel 2022, un increment que s’explica bàsicament per l’augment d’un 5,5% de les despeses de personal i d’un 4,8% de la partida de consums de béns corrents i serveis.

En el primer cas s’ha previst una dotació de 15,8 milions i la companyia justifica l’increment en la previsió d’aplicació de l’IPC estimat en el 4,5%, que suposa 597.000 euros més, en què aquest any ha acabat aplicant l’IPC del 3,3% quan el pressupost s’havia previst l’1,4%, fet que comporta un augment de 217.000 euros i en la generació de nous triennis, que suposen 81.000 euros més.

La partida de consum de béns corrents i serveis s’incrementa en 1,18 milions d’euros i ascendeix a 26,1 milions, principalment per l’augment de la dotació de cànons, que s’incrementa en 1,6 milions. Les despeses financeres es mantenen estables amb una dotació de 191.000 euros, mentre que el capítol relatiu a les transferències corrents es redueixi en 159.000 euros i es queda en 2,26 milions, 1,3 dels quals destinats a finançar el programa de transformació digital.

D’altra banda, la companyia preveu invertir els pròxims quatre exercicis fins a 77,4 milions d’euros, dels quals 24,4 ja el 2023. D’aquests, 9,5 milions corresponen a la construcció de la nova seu d’Andorra Telecom, Node, projecte que compta amb plurianuals de 9,7 i 5,1 milions per als exercicis 2024 i 2025.

La societat pública, que preveu transferir 20 milions a Govern corresponent a la liquidació del resultat net previst per aquest any, estima també un resultat de 20 milions de cara al 2023, una xifra que confia mantenir en el quadrienni 2023-2026, i que millora les previsions del pla estratègic 2020-2023.

TEXTO PROPIETAT: https://www.bondia.ad/economia/andorra-telecom-preveu-un-28-menys-dingressos-itinerancia