Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

Govern podrà paralitzar el país

Govern podrà paralitzar el país

Govern podrà paralitzar el país

L’executiu podrà declarar la situació de crisi energètica, que el facultarà per ordenar el tancament d’empreses i prohibir l’ús del vehicle i la venda de combustibles

L’esborrany de l’avantprojecte de llei de mesures per respondre a les situacions de crisi energètica preveu un capítol que permetrà al Govern declarar la situació de crisi energètica per “respondre a situacions excepcionalment greus”, segons consta en el document. El decret permetrà a l’executiu ordenar el “tancament total o parcial d’empreses, indústries, fàbriques, tallers, instal·lacions i serveis de qualsevol naturalesa que consumeixin energia elèctrica o energies fòssils”, “establir restriccions i prohibicions de l’ús de vehicles de motor” i “de la venda de combustibles”. L’estat d’emergència pot tenir una vigència màxima de dos mesos, prorrogables amb l’autorització del Consell General. El Govern preveu tractar el text amb els agents econòmics i socials demà, de manera que la llei encara pot patir canvis abans de ser tramitada al Consell General. Els terminis, però, són justos perquè la voluntat de l’executiu és que la llei entri en vigor al desembre.

Les mesures esmentades “no donen lloc a compensació ni indemnització de cap classe”, atenent que s’adopten en situació de crisi i quan les accions que van ser anunciades pel Govern –restricció de la calefacció, il·luminació, etcètera– no siguin suficients per reduir la demana al nivell de disponibilitat d’energia. En aquest sentit, la llei també habilita el Govern a adoptar mesures d’obligat compliment adreçades a reduir el consum i a incrementar l’estalvi energètic a través de restriccions en l’ús de la calefacció, la climatització i l’enllumenat, en edificis públics i privats; restriccions o prohibicions de la il·luminació exterior dels edificis, de vitrines i aparadors, de rètols, cartells i anuncis lluminosos i de les il·luminacions ornamentals i restriccions o prohibicions de l’ús de màquines, aparells i disposicions que consumeixen energia per fer activitats industrials, comercials o de serveis.

Així mateix, la llei inclou un capítol per a aquells moments puntuals en què l’energia elèctrica disponible en els mercats internacionals als quals té accés el país no sigui suficient per atendre la demanda prevista. “En aquests supòsits, i atès que l’operador del sistema elèctric andorrà gaudeix de molt poc marge de maniobra per intervenir sobre la producció local, ha de poder actuar sobre la demanda, per mitjà d’interrupcions temporals selectives del subministrament”, s’exposa a la llei. Dit d’una altra manera, en cas que l’energia elèctrica disponible no sigui suficient, l’operador del sistema haurà d’interrompre el subministrament a algunes parts de la xarxa per garantir l’equilibri al seu conjunt i evitar que caigui íntegrament. L’objectiu és garantir la continuïtat del subministrament als serveis públics essencials i ocasionar les mínimes molèsties i de la manera més equitable possible al conjunt dels abonats.

A tal efecte, les entitats distribuïdores hauran de disposar d’un pla de contingència i garantir la reducció del consum que s’hagi fixat durant el temps indicat, a més d’anunciar les interrupcions temporals amb una antelació mínima de 24 hores. Així mateix, hauran d’evitar que les interrupcions afectin el funcionament dels serveis públics i essencials que determini el Govern, hauran d’aplicar criteris de rotació entre sectors, procurant que tots els que són susceptibles de patir interrupcions del subministrament ho siguin un nombre d’hores equiparable i hauran de procurar que el tall puntual de qualsevol sector no sigui superior a dues hores diàries, o tres hores de manera excepcional.

Règim sancionador
La llei també incorpora un règim sancionador que preveu multes d’entre 100 i fins a 60.000 euros. Serà considerat com una infracció molt greu l’incompliment del tancament de les empreses quan Govern ho decreti i quan tingui un caràcter reiterat, i es rebaixarà a greu quan sigui un incompliment puntual. Així mateix passa amb la manca d’assoliment dels objectius de limitació del consum per part de les entitats distribuïdores d’energia elèctrica. Serà una falta molt greu quan sigui una manca reiterada i greu quan només s’hagi produït un cop. També es considerarà infracció greu l’incompliment de les mesures provisionals de reducció del consum energètic i d’estalvi d’obligat compliment que hagi establert el Govern quan tingui caràcter reiteratiu. Finalment, seran infraccions lleus les que no revesteixin entitat suficient per ser considerades greus o qualsevol acció o omissió que infringeixi les mesures establertes que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.

El règim sancionador preveu la possibilitat d’adoptar mesures cautelars específiques durant la instrucció dels expedients sancionadors i també que la multa no s’imposi únicament a l’empresa infractora, sinó que s’estengui també a la persona que, pel fet d’exercir càrrecs d’administració o direcció, sigui directament responsable de la infracció.

Mesures per l’estalvi

1 Accions per a l’estalvi energètic
La llei habilita el Govern a adoptar mesures d’obligat compliment relacionades amb la calefacció, la climatització i l’enllumenat en edificis públics i privats, entre d’altres.

2 Talls puntuals per evitar una falla global
Les distribuïdores d’energia hauran d’interrompre el subministrament a algunes parts de la xarxa per garantir l’equilibri i evitar una caiguda íntegra quan sigui necessari.

3 Declaració de la situació de crisi energètica
Govern podrà decretar la situació de crisi energètica quan les mesures anteriors no siguin suficients. Podrà obligar a tancar empreses, prohibir l’ús del vehicle i la venda de combustible.

4 Fins a 60.000 euros en cas d’infracció
En cas d’infracció per acció o per omissió de les mesures decretades per Govern es podran imposar sancions des de 100 fins a 60.000 euros, segons la gravetat.

5 Reunió amb els agents socials
i econòmics

Govern vol tractar demà l’esborrany de llei amb els agents econòmics i socials. Després el text haurà d’entrar a tràmit parlamentari. L’executiu vol que estigui en vigor al desembre.

TEXTO PROPIETAT: https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2022/10/27/el_govern_podra_paralitzar_pais_per_crisi_energetica_209611_1125.html