Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

L’IGI recapta 34 milions en el segon trimestre i es duplica en relació al 2021

L’IGI recapta 34 milions en el segon trimestre i es duplica en relació al 2021

L’IGI recapta 34 milions en el segon trimestre i es duplica en relació al 2021

El concepte, segons les dades del departament d’Estadística, inclou l’impost interior, com el de les importacions i el de les transmissions patrimonials

Els ingressos per l’Impost General Indirecte (IGI) han sumat 34,02 milions d’euros en el segon trimestre, cosa que representa el +50,2% respecte el període homòleg de l’any anterior segons publica aquest dijous el departament d’Estadística. La xifra recollida pel ministeri de Finances inclou tant l’IGI interior, com el de les importacions i el de les transmissions patrimonials.

L’impost general indirecte (IGI) i pel que fa a les autoliquidacions d’aquest impost, la base repercutit ha estat de 1.732,71 milions d’euros el segon trimestre del 2022, i la quota repercutit ha estat de 68,76 milions d’euros el +46,3% respecte el mateix període de l’any anterior. Amb la mateixa tendència, la base suportat ha estat de 1.375,37 milions d’euros, el +47,1% respecte el segon trimestre del 2021. Pel que fa a la quota suportat, aquesta ha estat de 56,80 milions d’euros, el que ha suposat una variació interanual del +52,1%. Tenint en compte la totalitat de l’IGI recaptat, que inclou tant l’IGI interior, com el d’importacions i el de transmissions patrimonials, aquest ha estat de 34,02 milions d’euros.

L’impost de la renda de no residents fiscals (IRNR),s’aplica a les persones físiques o jurídiques que obtenen rendes al Principat sense ser residents. El segon trimestre del 2022, aquest impost ha generat una base de tributació de 22,21 milions d’euros, el +9,8% respecte el mateix període de l’any anterior. La quota de liquidació ha estat de 1,38 milions d’euros.

L’impost de transmissions patrimonials (ITP) ha estat de 4,15 milions d’euros el segon trimestre del 2022, el +19,3% respecte el mateix període de l’any anterior. En relació a la liquidació de plusvàlues, ha estat de 2,60 milions d’euros, amb una variació interanual del +64,5%.

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) grava la renda obtinguda per les persones físiques que tinguin la consideració de residents fiscals en territori andorrà. Es tracta d’un impost de freqüència anual. No obstant, des de la darrera publicació les declaracions s’han incrementat en +4,9% passant de 19.037 a 19.963 declaracions, l’any 2020. De la mateixa manera la base de tributació general, entre les dos publicacions, s’ha incrementat en +3,1% passant de 763,25 milions d’euros a 786,97 milions d’euros. En relació a la base de liquidació general, entre les dos publicacions, s’ha incrementat en 0,8% passant de 373,60 milions d’euros a 376,74 milions d’euros. I pel que fa a la quota de liquidació, entre les dos publicacions, s’ha incrementat en +0,6% passant de 33,78 milions d’euros a 34,00 milions d’euros.

L’impost sobre societats (IS) grava la renda de les persones jurídiques. Es tracta d’un impost de freqüència anual. No obstant, des de la darrera publicació les declaracions s’han incrementat en +2,0% passant de 7.337 a 7.484 declaracions, l’any 2020. De la mateixa manera la base de tributació positiva, entre les dos publicacions, s’ha incrementat en +16,3% passant de 642,83 milions d’euros a 747,91 milions d’euros. Pel que fa als casos on va ser negativa, entre les dos publicacions, passa de -308,11 milions d’euros a -308,10 milions, mantenint nivells pràcticament iguals. I pel que fa a la quota de liquidació, entre les dos publicacions, s’ha incrementat en 0,9% passant de 43,95 milions d’euros a 44,32 milions d’euros.

TEXTO PROPIETAT: https://www.altaveu.com/actualitat/economia/igi-recapta-34-milions-en-segon-trimestre-es-duplica-en-relacio-2021_43143_102.html