Gestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

Ajuts i beques

Ajuts i beques

Ajuts i beques

Edicte

Edicte del 26-10-2022 pel qual es fa pública l’atorgament d’un ajut per a l’organització d’una concen

tració de moto turístic.

 1. Objecte: atorgament d’un ajut
 2. Òrgan contractant
 3. a) Identitat: Ministeri de Presidència, Economia i Empresa
 4. b) Data de l’acord del Govern: 26-10-2022
 5. Dades de l’adjudicació
 6. a) Identitat de l’adjudicatari: Esponsorama, SLU
 7. b) Denominació del treball: Ajut per a l’organització d’una concentració de moto turístic
 8. c) Localització: Encamp
 9. d) Preu cert: 75.000 €
 10. e) Partida pressupostària: 00115155155 – PR0001 – 47290
 11. f) Termini d’execució: setembre del 2023
 12. g) Forma d’adjudicació: directa
 13. h) Modalitat de la contractació: ordinària
 14. i) Legislació aplicable: article 17.2 de la Llei del pressupost de l’exercici 2022 i Reglament del procediment

per a la concessió i el control de les subvencions i les transferències públiques del 19-7-2000

De conformitat amb el que estableix l’article 124 del text refós del Codi de l’Administració, del 29 de març

de 1989, publicat pel Decret legislatiu del 3 de juliol del 2019, contra aquesta resolució es pot interposar

recurs administratiu davant del Govern en el termini d’un mes a comptar de la data de la notificació de

l’acte objecte de recurs.

D’acord amb els articles 50 i 129 del Codi de l’Administració, la interposició de recurs no suspèn l’execució

de l’acte impugnat

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 26 d’octubre del 2022

Xavier Espot Zamora

Cap de Govern