GESTORIA ANDORRA Fiscalitat i Comptabilitat Andorra. L’impost sobre societats és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les persones jurídiques d’acord amb les normes establertes a la Llei reguladora. El període impositiu coincideix amb l’exercici econòmic de l’entitat, i no pot excedir dotze mesos. En el cas que l’exercici social sigui superior, el període finalitza al cap de dotze mesos. La base de tributació es calcula corregint el resultat comptable. El tipus general de gravamen és del 10%. La quota de tributació és la quantitat resultant d’aplicar el tipus de gravamen a la base de tributació. S’aplica una imposició reduïda a les societats que realitzen explotació internacional d’intangibles, les que intervenen en el comerç internacional i les que fan la gestió i inversió financera intragrup. S’elimina la doble imposició interna i internacional sobre participacions en beneficis d’altres entitats i s’estableixen deduccions per doble imposició, per creació de llocs de treball i per inversió. Al setembre els obligats tributaris han d’efectuar un pagament a compte de la liquidació corresponen al període impositiu que estigui en curs l’1 de setembre. Els obligats tributaris de l’impost sobre societats han de disposar d’un número de registre tributari, que han de sol·licitar en el cas que encara no el tinguin com a obligats tributaris dels impostos indirectes. El primer any d’aplicació de l’impost els obligats tributaris gaudeixen d’una reducció del 50% de la quota de liquidació. Per als obligats tributaris d’aquest impost que es constitueixin com a nous empresaris d’una nova activitat empresarial o professional i que tinguin uns ingressos inferiors a 100.000 euros, el tipus de gravamen aplicable durant els tres primers anys d’activitat és el següent: El 5% per a la part de la base de tributació compresa entre 0 i 50.000 euros. El 10% per a la base de tributació restant. Aquesta bonificació fiscal no es podrà aplicar als obligats tributaris que facin o hagin fet algun tipus d’activitat, tant de forma directa com a través d’una societat. GESTORIA ANDORRA CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS : – Reserves de nom. – Redacció d’Estatuts. – Sol·licituds d’Autorització al M.I. Govern. – Signatura de Constitució davant Notari. – Modificació d’Estatuts. GESTIÓ DE NÒMINES PER A EMPRESES : – Confecció de nòmines. – Contractes de Treball. – Altes del personal / Baixes del personal. – Càlcul de «finiquitos». – Baixes laborals. – Liquidació de les quotes de la C.A.S.S. – Recursos davant l’Administració. COMPTABILITATS / AUDITORIES /VIABILITATS D’EMPRESES. CONTRACTES DE LLOGUER… CONTRACTES ENTRE PARTICULARS. CONTRACTES D’EMPRESA. ASSESSORAMENT EN INVERSIONS DEMANDES INICIALS DEL PERMÍS DE TREBALL RENOVACIONS PERMÍS DE RESIDÈNCIA I TREBALL DEMANDES DE RESIDÈNCIA PASSIVES RENOVACIONS RESIDÈNCIES PASSAPORTS ANDORRANS HOMOLOGACIONS PERMÍS DE CONDUIR RENOVACIONS PERMÍS DE CONDUIR OBERTURES DE COMERÇ BAIXES DE COMERÇ MODIFICACIONS DE COMERÇ PERMÍS D’ARMES PERMÍS DE CAÇA ALTES/BAIXES I MODIFICACIONS CASS MÍNIMES QUANTIES/EXECUCIONS SENTÈNCIA BATLLIA SUPLIQUES VARIES DE GOVERN, COMÚ, BATLLIA…. PENALS ANDORRANS PENALS ESPANYOLS PENALS FRANCESOS CERTIFICATS DE NAIXEMENT/MATRIMONI… CERTIFICATS INSCRIPCIÓ COMÚ/IMMIGRACIÓ…. CURRÍCULUMS SOL.LICITUTS, CARTES, FAX, RECURSOS…… RENÚNCIES NACIONALITAT ESPANYOLA ASSEGURANCES: LLAR, COTXE, VIDA…. DOCUMENTACIÓ NOTARIAL AGENCIA IMMOBILIÀRIA – Càlcul de rentabilitats. – Valoració del preu de mercat. – Assessorament. RENOVACIÓ CARTES GROGUES PERMÍS DE COMPRA/VENDA IMMOBLES/TERRENYS – ADMINISTRACIÓ DE FINQUES COMPRAVENDA DE NEGOCIS: – COMERCIALS – HOTELS – RESTAURANTSGilbert Saboya comunica al cap de Govern la voluntat de deixar la cartera d’Afers Exteriors per motius personals. Segons les fonts consultades per la SER, Saboya ha transmès a Antoni Martí la seva voluntat de renúncia a Exteriors per problemes personals i familiars ja que li resultaria complicat viatjar amb tanta freqüència com fins ara i, més tenint en compte el moment actual, en plena negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Malgrat aquesta situació Saboya hauria demanat a Martí no desvincular-se de l’executiu. De fet, fa mesos que Gilbert Saboya havia sol·licitat aquest canvi de funcions, segons les mateixes fonts. Des del grup parlamentari de DA, oficialment no estan al corrent dels possibles moviments al sí del Govern tot i reconèixer, segons algunes fonts consultades per la SER, que esperaven alguna reformulació de carteres fruit de l’anunci fet pel propi cap de Govern després de la renúncia de Jordi Alcobé al ministeri de Transports i Comunicacions. No obstant, i segons la versió oficial del grup demòcrata facilitada a aquesta emissora, la decisió «competeix directament a Antoni Martí» i confia «en el seu criteri i en els seus objectius a l’hora d’introduir canvis a l’executiu».

GESTORIA ANDORRA Fiscalitat i Comptabilitat Andorra. L’impost sobre societats és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les persones jurídiques d’acord amb les normes establertes a la Llei reguladora. El període impositiu coincideix amb l’exercici econòmic de l’entitat, i no pot excedir dotze mesos. En el cas que l’exercici social sigui superior, el període finalitza al cap de dotze mesos. La base de tributació es calcula corregint el resultat comptable. El tipus general de gravamen és del 10%. La quota de tributació és la quantitat resultant d’aplicar el tipus de gravamen a la base de tributació. S’aplica una imposició reduïda a les societats que realitzen explotació internacional d’intangibles, les que intervenen en el comerç internacional i les que fan la gestió i inversió financera intragrup. S’elimina la doble imposició interna i internacional sobre participacions en beneficis d’altres entitats i s’estableixen deduccions per doble imposició, per creació de llocs de treball i per inversió. Al setembre els obligats tributaris han d’efectuar un pagament a compte de la liquidació corresponen al període impositiu que estigui en curs l’1 de setembre. Els obligats tributaris de l’impost sobre societats han de disposar d’un número de registre tributari, que han de sol·licitar en el cas que encara no el tinguin com a obligats tributaris dels impostos indirectes. El primer any d’aplicació de l’impost els obligats tributaris gaudeixen d’una reducció del 50% de la quota de liquidació. Per als obligats tributaris d’aquest impost que es constitueixin com a nous empresaris d’una nova activitat empresarial o professional i que tinguin uns ingressos inferiors a 100.000 euros, el tipus de gravamen aplicable durant els tres primers anys d’activitat és el següent: El 5% per a la part de la base de tributació compresa entre 0 i 50.000 euros. El 10% per a la base de tributació restant. Aquesta bonificació fiscal no es podrà aplicar als obligats tributaris que facin o hagin fet algun tipus d’activitat, tant de forma directa com a través d’una societat. GESTORIA ANDORRA CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS : - Reserves de nom. - Redacció d'Estatuts. - Sol·licituds d'Autorització al M.I. Govern. - Signatura de Constitució davant Notari. - Modificació d'Estatuts. GESTIÓ DE NÒMINES PER A EMPRESES : - Confecció de nòmines. - Contractes de Treball. - Altes del personal / Baixes del personal. - Càlcul de "finiquitos". - Baixes laborals. - Liquidació de les quotes de la C.A.S.S. - Recursos davant l'Administració. COMPTABILITATS / AUDITORIES /VIABILITATS D'EMPRESES. CONTRACTES DE LLOGUER... CONTRACTES ENTRE PARTICULARS. CONTRACTES D'EMPRESA. ASSESSORAMENT EN INVERSIONS DEMANDES INICIALS DEL PERMÍS DE TREBALL RENOVACIONS PERMÍS DE RESIDÈNCIA I TREBALL DEMANDES DE RESIDÈNCIA PASSIVES RENOVACIONS RESIDÈNCIES PASSAPORTS ANDORRANS HOMOLOGACIONS PERMÍS DE CONDUIR RENOVACIONS PERMÍS DE CONDUIR OBERTURES DE COMERÇ BAIXES DE COMERÇ MODIFICACIONS DE COMERÇ PERMÍS D'ARMES PERMÍS DE CAÇA ALTES/BAIXES I MODIFICACIONS CASS MÍNIMES QUANTIES/EXECUCIONS SENTÈNCIA BATLLIA SUPLIQUES VARIES DE GOVERN, COMÚ, BATLLIA.... PENALS ANDORRANS PENALS ESPANYOLS PENALS FRANCESOS CERTIFICATS DE NAIXEMENT/MATRIMONI... CERTIFICATS INSCRIPCIÓ COMÚ/IMMIGRACIÓ.... CURRÍCULUMS SOL.LICITUTS, CARTES, FAX, RECURSOS...... RENÚNCIES NACIONALITAT ESPANYOLA ASSEGURANCES: LLAR, COTXE, VIDA.... DOCUMENTACIÓ NOTARIAL AGENCIA IMMOBILIÀRIA - Càlcul de rentabilitats. - Valoració del preu de mercat. - Assessorament. RENOVACIÓ CARTES GROGUES PERMÍS DE COMPRA/VENDA IMMOBLES/TERRENYS - ADMINISTRACIÓ DE FINQUES COMPRAVENDA DE NEGOCIS: - COMERCIALS - HOTELS - RESTAURANTSGilbert Saboya comunica al cap de Govern la voluntat de deixar la cartera d'Afers Exteriors per motius personals. Segons les fonts consultades per la SER, Saboya ha transmès a Antoni Martí la seva voluntat de renúncia a Exteriors per problemes personals i familiars ja que li resultaria complicat viatjar amb tanta freqüència com fins ara i, més tenint en compte el moment actual, en plena negociació de l'acord d'associació amb la Unió Europea. Malgrat aquesta situació Saboya hauria demanat a Martí no desvincular-se de l'executiu. De fet, fa mesos que Gilbert Saboya havia sol·licitat aquest canvi de funcions, segons les mateixes fonts. Des del grup parlamentari de DA, oficialment no estan al corrent dels possibles moviments al sí del Govern tot i reconèixer, segons algunes fonts consultades per la SER, que esperaven alguna reformulació de carteres fruit de l'anunci fet pel propi cap de Govern després de la renúncia de Jordi Alcobé al ministeri de Transports i Comunicacions. No obstant, i segons la versió oficial del grup demòcrata facilitada a aquesta emissora, la decisió "competeix directament a Antoni Martí" i confia "en el seu criteri i en els seus objectius a l'hora d'introduir canvis a l'executiu".

GESTORIA ANDORRA Fiscalitat i Comptabilitat Andorra. L’impost sobre societats és un tribut de caràcter directe i naturalesa personal que grava la renda de les persones jurídiques d’acord amb les normes establertes a la Llei reguladora. El període impositiu coincideix amb l’exercici econòmic de l’entitat, i no pot excedir dotze mesos. En el cas que l’exercici social sigui superior, el període finalitza al cap de dotze mesos. La base de tributació es calcula corregint el resultat comptable. El tipus general de gravamen és del 10%. La quota de tributació és la quantitat resultant d’aplicar el tipus de gravamen a la base de tributació. S’aplica una imposició reduïda a les societats que realitzen explotació internacional d’intangibles, les que intervenen en el comerç internacional i les que fan la gestió i inversió financera intragrup. S’elimina la doble imposició interna i internacional sobre participacions en beneficis d’altres entitats i s’estableixen deduccions per doble imposició, per creació de llocs de treball i per inversió. Al setembre els obligats tributaris han d’efectuar un pagament a compte de la liquidació corresponen al període impositiu que estigui en curs l’1 de setembre. Els obligats tributaris de l’impost sobre societats han de disposar d’un número de registre tributari, que han de sol·licitar en el cas que encara no el tinguin com a obligats tributaris dels impostos indirectes. El primer any d’aplicació de l’impost els obligats tributaris gaudeixen d’una reducció del 50% de la quota de liquidació. Per als obligats tributaris d’aquest impost que es constitueixin com a nous empresaris d’una nova activitat empresarial o professional i que tinguin uns ingressos inferiors a 100.000 euros, el tipus de gravamen aplicable durant els tres primers anys d’activitat és el següent: El 5% per a la part de la base de tributació compresa entre 0 i 50.000 euros. El 10% per a la base de tributació restant. Aquesta bonificació fiscal no es podrà aplicar als obligats tributaris que facin o hagin fet algun tipus d’activitat, tant de forma directa com a través d’una societat.

GESTORIA ANDORRA CONSTITUCIÓ DE SOCIETATS : – Reserves de nom. – Redacció d’Estatuts. – Sol·licituds d’Autorització al M.I. Govern. – Signatura de Constitució davant Notari. – Modificació d’Estatuts. GESTIÓ DE NÒMINES PER A EMPRESES : – Confecció de nòmines. – Contractes de Treball. – Altes del personal / Baixes del personal. – Càlcul de «finiquitos». – Baixes laborals. – Liquidació de les quotes de la C.A.S.S. – Recursos davant l’Administració. COMPTABILITATS / AUDITORIES /VIABILITATS D’EMPRESES. CONTRACTES DE LLOGUER… CONTRACTES ENTRE PARTICULARS. CONTRACTES D’EMPRESA. ASSESSORAMENT EN INVERSIONS DEMANDES INICIALS DEL PERMÍS DE TREBALL RENOVACIONS PERMÍS DE RESIDÈNCIA I TREBALL DEMANDES DE RESIDÈNCIA PASSIVES RENOVACIONS RESIDÈNCIES PASSAPORTS ANDORRANS HOMOLOGACIONS PERMÍS DE CONDUIR RENOVACIONS PERMÍS DE CONDUIR OBERTURES DE COMERÇ BAIXES DE COMERÇ MODIFICACIONS DE COMERÇ PERMÍS D’ARMES PERMÍS DE CAÇA ALTES/BAIXES I MODIFICACIONS CASS MÍNIMES QUANTIES/EXECUCIONS SENTÈNCIA BATLLIA SUPLIQUES VARIES DE GOVERN, COMÚ, BATLLIA…. PENALS ANDORRANS PENALS ESPANYOLS PENALS FRANCESOS CERTIFICATS DE NAIXEMENT/MATRIMONI… CERTIFICATS INSCRIPCIÓ COMÚ/IMMIGRACIÓ…. CURRÍCULUMS SOL.LICITUTS, CARTES, FAX, RECURSOS…… RENÚNCIES NACIONALITAT ESPANYOLA ASSEGURANCES: LLAR, COTXE, VIDA…. DOCUMENTACIÓ NOTARIAL AGENCIA IMMOBILIÀRIA – Càlcul de rentabilitats. – Valoració del preu de mercat. – Assessorament. RENOVACIÓ CARTES GROGUES PERMÍS DE COMPRA/VENDA IMMOBLES/TERRENYS – ADMINISTRACIÓ DE FINQUES COMPRAVENDA DE NEGOCIS: – COMERCIALS – HOTELS – RESTAURANTS
Gilbert Saboya comunica al cap de Govern la voluntat de deixar la cartera d’Afers Exteriors per motius personals.
Segons les fonts consultades per la SER, Saboya ha transmès a Antoni Martí la seva voluntat de renúncia a Exteriors per problemes personals i familiars ja que li resultaria complicat viatjar amb tanta freqüència com fins ara i, més tenint en compte el moment actual, en plena negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea.
Malgrat aquesta situació Saboya hauria demanat a Martí no desvincular-se de l’executiu.
De fet, fa mesos que Gilbert Saboya havia sol·licitat aquest canvi de funcions, segons les mateixes fonts.
Des del grup parlamentari de DA, oficialment no estan al corrent dels possibles moviments al sí del Govern tot i reconèixer, segons algunes fonts consultades per la SER, que esperaven alguna reformulació de carteres fruit de l’anunci fet pel propi cap de Govern després de la renúncia de Jordi Alcobé al ministeri de Transports i Comunicacions.
No obstant, i segons la versió oficial del grup demòcrata facilitada a aquesta emissora, la decisió «competeix directament a Antoni Martí» i confia «en el seu criteri i en els seus objectius a l’hora d’introduir canvis a l’executiu».