A GESTORIA ANDORRA SOM ESPECIALISTES EN GESTIONAR L IGI PER A LA SEVA EMPRESA O NEGOCIGestoria comptabilitats fiscalitat immobiliaria assessorament Andorra

IGI

Impost general indirecte
L’IGI és un acrònim que significa impost general indirecte, i grava els lliuraments de béns i les prestacions de serveis efectuats en territori andorrà per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de la seva activitat econòmica, així com les importacions.

S’entén per:

ACTIVITAT ECONÒMICA
Són activitats econòmiques les que impliquen l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’algun d’aquests factors de producció, amb la finalitat d’intervenir en la producció o la distribució de béns o en la prestació de serveis. L’activitat d’arrendament de béns té la consideració d’activitat econòmica.
EMPRESARI O PROFESSIONAL
Les persones físiques o jurídiques que desenvolupen activitats econòmiques no tenen la consideració d’empresaris pel que fa a aquest impost (excepte que manifestin de forma expressa la voluntat de ser-ho):
· Quan facin lliuraments de béns i prestacions de serveis que no superin la xifra anual de 40.000 euros.
· Si fan activitats agrícoles i ramaderes que no superin la xifra anual de 150.000 euros.